ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИК В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ WWW.SMARTSHOP.BG

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Смартшоп ООД, България, гр. София 1113, област София-град, Столична община, район Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Тинтява 15-17, Техноцентър Нютон, ЕИК 202304438, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „smartshop.bg”, наричан по-долу „Смартшоп”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА В ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Смартшоп ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Тинтява 15-17, Техноцентър Нютон

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Тинтява 15-17, Техноцентър Нютон

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Тинтява 15-17, Техноцентър Нютон, Email: info@smartshop.bg , тел: +359 899 991219

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202304438 Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 412471

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202304438

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Смартшоп e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.smartshop.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от търговците в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата Смартшоп и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез платформата Смартшоп;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от платформата Смартшоп електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Смартшоп;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с участниците в платформата Смартшоп чрез интерфейса на страницата на Смартшоп, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Смартшоп в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчика в платформата Смартшоп организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Смартшоп договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.smartshop.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчика в платформата Смартшоп се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата Смартшоп.

(3) Ползвателите заплащат на избрания в платформата Смартшоп доставчик възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Смартшоп и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в платформата Смартшоп на адреса на платформата Смартшоп в Интернет.

(4) Чрез платформата Смартшоп се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата Смартшоп и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчика в платформата Смартшоп се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА СМАРТШОП

Чл. 7. (1) За да използва Смартшоп за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата Смартшоп, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните за съгласие с настоящите общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчика в платформата Смартшоп потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата Смартшоп възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Смартшоп, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в платформата Смартшоп.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките с Доставчика в платформата Смартшоп по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата Смартшоп и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Смартшоп.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Смартшоп чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата Смартшоп стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата Смартшоп, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът в платформата Смартшоп и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът в платформата Смартшоп може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата Смартшоп доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Смартшоп, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Смартшоп са определени в профила на всяка стока в платформата Смартшоп.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Смартшоп и избраните от него дистрибутори в профила на всяка стока в платформата Смартшоп.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Смартшоп и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Смартшоп.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Смартшоп преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Смартшоп или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Смартшоп имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата Смартшоп цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата Смартшоп доставчици чрез формуляр за рекламации, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Смартшоп на адрес https://smartshop.bg/formulyar-za-reklamaciya/. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://smartshop.bg/formulyar-za-reklamaciya/

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът в платформата Смартшоп не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез формуляра за рекламации, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Смартшоп на адрес https://smartshop.bg/formulyar-za-reklamaciya/

(4) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. Разходите за връщане на стоката са същите като тези за доставка съгласно тарифата на използваната компания за извършване на доставката.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Стоките се съхраняват съгласно посочените изисквания от производителя.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез формуляра за рекламации, достъпен на адрес https://smartshop.bg/formulyar-za-reklamaciya/ в платформата Смартшоп.

(8) Когато Доставчика в платформата Смартшоп не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Смартшоп.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата Смартшоп не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата Смартшоп.

(3) Ако Доставчикът в платформата Смартшоп не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата Смартшоп може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът в платформата Смартшоп организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Смартшоп.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата Смартшоп съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 20. Доставчикът в платформата Смартшоп се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата от търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът в платформата Смартшоп предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR и Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът в платформата Смартшоп декларира, че събираните лични данни няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента за уточняване на поръчка и начините за нейната доставка и заплащане (име, адрес и телефон за доставка, e-mail адрес), издаване на фактура и гаранция за закупения продукт, както и за статистически цели (промоции и отстъпки при вече направени поръчки).

(3) Ползвателят или Потребителят може да проверява точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“) като влезе в потребителския си профил.

(4) Личните данни за поръчка, фактура и гаранционна карта се съхраняват в рамките на законоустановения период, след което биват автоматично изтривани.

(5) За да изпълни своето задължение по договора за покупка нa стоки от разстояние, Доставчикът може да споделя предоставените от Ползвателя или Потребителя лични данни с трети страни (Фирми за куриерски услуги).

Може да се запознаете с политиката за лични данни на:

Спиди АД и Еконт Експрес ООД

(6) Доставчикът в платформата Смартшоп има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(7) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата Смяртшоп има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Смартшоп.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Смартшоп има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът в платформата Смартшоп има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес https://smartshop.bg/forgot_pass.html

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика в платформата Смартшоп, за което последният е длъжен да обяви промените на своя интернет адрес, раздел Общи условия.

(2) Доставчикът в платформата Смартшоп и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Смартшоп и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Смартшоп и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Смартшоп.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Смартшоп, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат публикувани на интернет адреса на платформата Смартшоп, като ползвателят има задължението да провери за изменения, преди да се е съгласил с тях. С даването на съгласие, Ползвателят удостоверява, че е запознат с всички промени по общите условия.

Чл. 25. Доставчика в платформата Смартшоп публикува тези общи условия на адрес https://smartshop.bg/page/5/obshti-uslovia.html, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Смартшоп се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Смартшоп. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила.