Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.

 1. Кои сме ние?

Смартшоп ООД, с ЕИК 202304438, адрес: гр. София, ул. Тинтява 15-17, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

Смартшоп ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Политика за поверителност предоставя информация за начина, по който Смартшоп ООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия уебсайт или контрагент.

 1. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

Смартшоп ООД
гр. София, ПК1113
ул. Тинтява 15-17
Телефон: 0899 991219
Електронна поща: gdpr@smartshop.bg

 1. Каква информация събираме за Вас?

В Смартшоп ООД обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на нашия уебсайт www.smartshop.bg. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, от нашите бизнес партньори или от публични регистри.

Ние можем да обработваме следните Ваши лични данни:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка, банкова карта, данни от видеозапис:

 • Име, фамилия, телефон, адрес за доставка – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща – при регистрация в уебсайта;
 • Електронна поща – при абонамент за бюлетина в уебсайта;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка – при обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти;
 • Банкова карта – при заплащане на продукти онлайн;
 • Данни за банкова сметка IBAN – при попълване на формуляр за рекламация;
 • Видеозапис – при посещение на физическия адрес на дружеството.

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 1. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

4.1. Oбработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;

4.2. Предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти;

4.3. Предоставяне на трети страни (куриери и подизпълнители посочени в т.6).

 1. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор – за целите по т. 4.1 и 4.3;
 • легитимен интерес – по отношение на видеозаписите;
 • получено от Вас съгласие – за целите по т. 4.2, 4.3.

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 1. Какво правим със събраните лични данни?

Смартшоп ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Смартшоп ООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други технически средства.

Смартшоп ООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании са разположени в Република България/в рамките на ЕС. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 8 от частта “Какви са Вашите права”.

Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/договори за продукти, Смартшоп ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат куриери и подизпълнители, извършващи доставка на поръчаните продукти и  сервизни центрове, отговарящи за гаранционното обслужване на закупените продукти, опериращи в рамките на Европейското икономическо пространство. Смартшоп ООД има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

 • данните за изпълнени поръчки като фактури, протоколи, експедиционни бележки, се съхраняват съгласно действащото законодателство.
 • данните за банкова карта при заплащане на продукти/услуги не се съхраняват.
 • останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.
 1. Какви са Вашите права?
 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg